Protokoll från årsmötet 171023

När: Måndag 23 oktober kl 18:00
Plats: Höglandstorget

Närvarande på årsmötet är:
Ehsan Ashrafi
Erica Olivius
Maria Ahlström
Elisabeth Adebäck
Lena Holmestig
Elisabeth Karlsson
Susanne Gundewall

Ordförande Erica Olivius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till sekreterare valdes Susanne och till justeringsmän valdes Ehsan Ashrafi och Elisabeth Adebäck.

Dagordningen godkändes.

Ehsan Ashrafi gick igenom verksamhetsberättelsen och revisorns rapport.

Beslut togs om att styrelsen har ansvarsfrihet.

Inga frågor diskuterades då inga inkommit från vare sig från styrelsen eller från medlemmar.

Styrelsen fastställde att ny årsavgift ska gälla, 200 kr per familj/år istället för 100 kr per barn/år.

Valberedningen föreslog omval av Erica Olivius som ordföranden och styrelsen röstade för.
Elisabeth Karlsson valdes in som ny styrelsemedlem och Ehsan Ashrafi, Maria Ahlström, Elisabeth Adebäck och Susanne Gundewall omvaldes som styrelsemedlemmar.
Angelina Evans valdes in som suppleant till styrelsen.
Ehsan Ashrafi fortsätter som kassör.

Lena Holmestig söker Catharina Roxenborg för att kontrollera att hon ställer upp revisor ett år till.

Lena Holmestig godtog att fortsätta som valberedning.

Erica förklarade årsmötet avslutat.