Protokoll från HFF’s årsmöte

Protokoll årsmöte Höglandsskolans föräldraförening

 

Datum 2019-10-02

Plats:

Höglandsskolans bibliotek

Närvarande:

Lena Holmestig

Erica Olivius

Susanne Gundewall

Ninna Lundberg-Hallén

Elisabeth Karlsson

Ej närvarande:

Elisabeth Adebäck

Val av ordförande

Till ordförande valdes Erica Olivius

Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Lena Holmestig och Ninna Lundberg-Hallén

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet har blivit behörigen utlyst

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorns berättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

Behandling av motioner från medlemmarna

Inga motioner från medlemmarna har kommit in.

Behandling av propositioner från styrelsen

Förslag på ändring av stadgarna:

  1. I stadgarna § 1 anges att styrelsen ska verka för ”goda skolreformer”. Det är en formulering som inte idag kan genomföras då skollagstiftningen ser annorlunda ut. Styrelsen beslöt att ändra det till att föräldraföreningen ska ”verka för en god relation och påverkan på skolans verksamhet”.
  2. I stadgarna för § 3 så anges att årsmötet ska hållas innan 30 september. Ändring föreslås att datumet ändras till 15 oktober. Det är svårt att genomföra det då skolans föräldramöten hålls i andra veckan i september. Vid de tillfällena presenterar föräldraföreningen sig själv och får kontakt med sina medlemmar. Kallelse till årsmöte sker på Föräldraföreningens hemsida i fortsättningen.
  3. 7 § ströks med motiveringen att utse klassrepresentanter inte har gjorts på många år och styrelsen inte ser något behov av det.
  4. 9§ ströks då den inte längre är relevant
  5. 11 § ströks då den inte längre är relevant

Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande arbetsår

Föreningens verksamhet och budget fastställdes. Vi har färre betalande medlemmar och om vi misslyckas med att få fler föräldrar att bidra med 200 kr per familj så kommer bidraget till högstadiets vinterutflykt att minskas.

Val av ordförande för verksamhetsåret 2019-2020

Till ordförande valdes Susanne Gundewall

Val av styrelse för verksamhetsåret 2019-2020

Till styrelse valdes Elisabeth Karlsson, Erica Olivius, Elisabeth Adebäck och Ninna Lundberg-Hallén

Fast ställande av årsavgift

Årsavgiften fastställdes till 200 kr per familj

Val av revisor

Till revisor valdes Catharina Roxenborg

Val av styrelsens valberedning

Till valberedning valdes Lena Holmestig.

Övriga frågor

Under punkten övriga frågor diskuterades olika projekt som Föräldraföreningen vill bidra till under verksamhetsåret. En sak kan var att renovera biblioteket på skolan. Sedan bibliotekarien slutade för 2 år sedan har biblioteket inte skött om. Bokbytarvecka var ett annat förslag.

Vid protokollet

Erica Olivius 2019-10-17

Protokollet justerades av:

Lena Holmestig                                                                                         Ninna Lundberg-Hallén