Stadgar

Stadgar för Höglandskolans föräldraförening
§1
Föreningen, vars namn är Höglandsskolans föräldraförening, har till uppgift att stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge eleverna en trygg uppväxtmiljö och främja allsidig utveckling, att sammanföra föräldrar/vårdnadshavare till eleverna i skolan och verka för god skolreformer i allmänhet samt att för ett gott och förtroendefullt förhållande mellan skola och hem.

§2
Föreningen omfattar alla föräldrar/vårdnadshavare med elever i Höglandsskolan.

§3
Föreningens årsmöte skall hållas senast den 30 september. Extra årsmöte hålls då styrelsen anser at detta behövs eller skriftligen påkallas av minst tjugo medlemmar. Kallelse med förslag till dagordning skall skickas ut minst två veckor i förväg. Ärende som medlem önskar ta upp på årsmöte skall lämnas skriftligt till styrelsen en vecka före mötet.

§4
Vid årsmötet skall förekomma:
1. Val av ordförande, sekreterare, och justeringsman för mötet
2. Fråga om mötet blivit kallat på ett riktigt sätt
3. Fastställande av dagordning
4. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisions berättelse
5. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar i föreningen
7. Fastställande av årsavgiftens storlek
8. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
9. Val av revisor
10. Val av valberedning

§5
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per läsår samt därutöver på kallelse av ordförande eller då minst fyra ledamöter vill det. Styrelsen kan ta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut tas av enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning sker öppet om ej sluten röstning begärs. Röstning får ej ske genom fullmakt.

§6
Vid mötet får beslut fattas endast i ärenden som angivits i kallelsen till mötet eller har omedelbar samband med sådana ärenden.

§7
I varje klass skall föräldrar/vårdnadshavare välja ombud till föräldraföreningen.

§8
Föreningens styrelse består förutom av ordförande, som skall vara en förälder/vårdnadshavare, av minst en föräldrar/vårdndashavare från varje stadiegrupp samt av ytterligare personer. Styrelsen kan adjungera ledamöter till sig. Dessa har inte rösträtt. Styrelsen ledamöter väljs på ett .

§9
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt övriga förtroende poster.

§11
Styrelsen skall senast tre veckor före årsmötet lämna balans- resultaträkningar för det senaste räkenskapsåret (1juli-30 juni) till revisorn.

§12
Föreningens revisor skall granska föreningens räkenskaper och lämna sin berättelse senast en vecka före årsmöte.

§13
För ändring av stadgarna fodras två på varandra följande möte av vilka ett skall vara årsmöte. Tiden mellan dessa möten skall vara minst 14 dagar. För beslutets giltighet fodras 2/3 majoritet vid senaste mötet.

§14
För upplösning av föreningen fodras beslut i samma ordning som §13. För beslutets giltighet fodras ¾ majoritet vid båda mötena. Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar användas på det sätt som styrelsen beslutar på mötena.