Verksamhetsberättelse 2016/2017

Verksamhetsberättelse Höglandsskolans Föräldraförening 2016-17

Vid årsmötet den 21 september 2016 valdes följande styrelse:

 Ordförande: Erica Olivius

Kassör: Ehsan Ashrafi

Ledamöter: Elisabeth Adebäck, Mia Ahlström, Cecilia Edgren och Susanne Gundewall

Revisor: Catharina Roxenborg

Valberedning: Lena Holmestig

Styrelsen har träffats minst en gång per månad. Styrelsen har också haft varje månad ett möte med skolans rektor Sandie Sandqvist. Utöver dessa regelbundna möten har vi initierat flera separata möten med skolledningen, lärare och Utbildningsförvaltningen vid vårt arbete inom olika områden.

Höglandsskolans dag
Höglandsskolans Dag är en trevlig händelse då skolan välkomnar alla föräldrar både som gäster och att medverka. Dagen arrangeras av HFF med hjälp av skolans lärare. Men framförallt är det klassföräldrar och alla övriga föräldrar som bidrar med att göra denna dag till en trivsam sammankomst för skolanselever och oss alla. I år har vi bl.a. haft försäljning av varmkorv, popcorn, sockervadd, kaffe och goda bakverk, på agendan.

Vinst från dagen går oavkortat till barnens aktivitetsresor för årskurs 3, 6 och 9:ornas avslutningslunch. Vi har även gett ett större bidrag till skolans årliga vinterresa, i år till Bjursås.

2017 års Höglandsskolans Dag blev en mycket lyckad och välbesökt tillställning i år. Intäkterna från dagen uppgick till över 30000 SEK. Vilket har bidragit till att vi i år har kunnat dela ut mer medel än normalt till skolans/barnens aktiviteter.

 Bilfria veckor

Föräldraföreningen kommer att fortsätta med projektet bilfria veckor. Det startades upp höstterminen 2016 med en bilfri september och hade upprepad aktivitet under våren 2017.

Vi gör detta tillsammans med sex andra Brommaskolor där syftet är att barnen ska få en säkrare och tryggare miljö på väg till skolan. Barnen blir piggare och kan lättare koncentrera sig i skolan om de får frisk luft på morgonen. Barnen får möjlighet till en trevlig promenad med kompisar eller föräldrar på väg till skolan.

– Vi fortsätter med våra aktiviteter runt bilfria veckor:

– Vi har banderoller som sätts upp på skolan vid kampanjperioderna.

– Vi skickar ut information till alla föräldrar via informationsbrev.

 Vi kan konstatera att projektet stöds i allt större utsträckning av föräldrarna. Det är glädjande och inspirerande att kunna ändra ett beteende.

 Vår kommunikation med föräldrar

Vi har arbetat med att ta fram en egen hemsida för föreningen med aktuell information och andra nyttiga och behövliga upplysningar för både elever och föräldrar. Den nya hemsidan beräknas kunna lanseras i början av terminen hösten 2017.

Vår ambition är att många fler ska besöka den nya hemsidan.

Föräldravandringar

Föräldraföreningen ansvarar tillsammans med fältassistenterna i området för föräldravandringar. Syftet är att synas i området, vara tillgängliga så att våra barn kan känna sig trygga och att vi efter behov kan hjälpa de som behöver.

Vi promenerar med den egna klassen, ett trevligt forum att lära känna varandra mer informellt.

Klasserna 7,8 och 9 ansvarar för föräldravandringen fredagskvällar under maj och framtill skolan slutar samt under augusti och september. Information och påminnelse har gått ut via veckobreven.

Tyvärr har dock uppslutningen från föräldrar till vandringarna varit mycket ringa, trots upprepade påminnelser, varför vi kommer att försöka komma på en lösning vilket förhoppningsvis ska kunna öka föräldrarnas intresse att delta i vandringarna.

Skolmatsal samt lokalfrågan

Skolans trångboddhet och lokaler har varit en länge aktuell fråga och genom åren har föräldraföreningen lagt ner mycket energi för att hjälpa skolan att driva frågan. Tyvärr har vi inte fått mycket gehör från utbildningsförvaltningen, men det verkar nu som att någon form av aktivitet har påbörjats. Men det kommer ta sin tid. Under tiden har matsalen fått lite mer yta i sommar genom att man tagit bort ett förråd.  Med dessa extraplatser kan man förbättra mattiderna för eleverna, vilket vi ser som positivt.

Medlemmar och andra aktiviteter

Föreningen har under det gångna läsåret haft ca 200 betalande medlemmar.

Styrelsen beslutade att till hösten 2017 föreslå till stämman att medlemsavgiften betalas per familj istället för per barn och den nya avgiften ska uppgå till 200 kronor per familj.

I år har föreningen tack vare bl.a. högre medlemsintäkter kunnat bidra med 33% av kostnaderna för skolans populära skidresa för högstadieelever vilket vi hoppas kunna göra även under det kommande läsåret.

Föräldraföreningen har, vilket numera är en årlig tradition, tänt marschaller på Lucia och delat ut pepparkakor på morgonen till elever och lärare.

Vi bidrog också till en trevlig stämning på lärarnas avslutningsmiddag genom att bjuda personalen på förfriskningar.

 Övrigt som vi arrangerar/ bidrar till/ diskuterar

HFF bidrar med priser och diplom till Gåspennan och Kängurupriset.

I år organiserade vi även en skidbytardag under november 2016. Tyvärr var intresset från köparna inte så stort varför vi överväger andra alternativ framöver för att locka fler till en sådan arrangemang.

 Höglandsskolan – en skola med estetisk inriktning

Tack vare alla medlemmarnas avgifter och stora intäkter i samband med Höglandsskolans Dag har styrelsen som förslag att, från och med hösten 2017 ska alla klasser i skolan kunna söka ett bidrag på 1000 kronor till någon form av kulturaktivitet. Detta för att HFF vill bidra till att stärka skolans kulturprofil.

 Vi är stolta över att ha våra elever på skolan som har en stark tradition av de årliga så kallade samlingarna. Vi i styrelsen vill verka för att bevara och förstärka den estetiska profilen eftersom vi tror att detta också bidrar till skolans goda resultat totalt sett. Se statlig utredning från 1997 (SOU 1997:121 Skolfrågor – Om skola i en ny tid. Utdraget är taget ur kap. 11. Skolan och Kulturen):

Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga genom att arbeta med många olika medier. Målet bör vara att skolan på ett självklart sätt tillämpar ett vidgat språkbegrepp. Bild, slöjd, film, musik, drama och dans har viktiga språkliga och kommunikativa sidor som är av en stor betydelse för barns och ungdomars lärande.

 Erica Olivius, ordförande

Augusti 2017